วันที่ 9 พฤษภาคม  2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 นำโดยนายกิตติพงศ์  อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนฯ  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  นำโดยนางกิตติวดี  โชติปรายน  ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานปศุสัตว์ตรอน นำโดยนางสาวสาวิตรี เรียนไธสง ปศุสัตว์อำเภอตรอน ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 (ติดตามสถานะแม่โค/ลูกเกิด/ความพร้อมการชำระหนี้ปีที่ 4) ของสมาชิกสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินน้ำอ่าง จำกัด  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 20 ราย