วันที่ 10 พฤษภาคม  2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 นำโดยนายกิตติพงศ์  อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนฯ  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  นำโดยนายรุ่งวสันต์  เพ็งสุพรรณ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  และสำนักงานปศุสัตว์ท่าปลา นำโดยนายพงศพัต  จิตชู  ปศุสัตว์อำเภอท่าปลา ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 (ติดตามสถานะแม่โค/ลูกเกิด/ความพร้อมการชำระหนี้ปีที่ 4) ของสมาชิกสหกรณ์นิคมฯ ลำน้ำน่าน จำกัด  อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 20 ราย