“กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ FAO พัฒนาความร่วมมือด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ชายแดน ระหว่างไทย-พม่า”
 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติ (FAO) และกรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์เมียนมาร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ตามแนวชายแดน ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2561 
 
ในโอกาสนี้ Dr Ye Tun Win อธิบดีกรมปศุสัตว์เมียนมาร์ Dr Katinka DeBalogh เจ้าหน้าที่อาวุโสของ FAO นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO และเจ้าหน้าที่เมียนมาร์-ไทย กว่า 30 คน
ร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน และการเคลื่อนย้ายสัตว์ ระหว่างประเทศเมียนมาร์และไทย
 
นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 6 กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ของทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามแดนระหว่างชายแดนของประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงการควบคุม ป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน
 
​ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดจากการนำเข้า เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ จากต่างประเทศ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์ต่อไป