วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
     สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยท่านปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2561 ณ กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์กระบือดงขวาง ม.6 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย การไถ่ชีวิตกระบือ การสาธิตการทำหญ้าหมัก และเยี่ยมชมควายพันธุ์งามของจังหวัดอุทัยธานี
     ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯนี้ จำนวน 40 กลุ่ม ในอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอหนองฉาง อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอ        หนองขาหย่าง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้สนับสนุนแนวนโยบายในการพัฒนาการเลี้ยงควาย โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรรายย่อยและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ควาย เพื่อให้เกษตรกร “มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น  สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของครอบครัว ทำให้สังคมเกษตรกรยั่งยืน”