วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30. น.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดพิษณุโลก (Chief of Operation:COO) ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายร่วมกันในระดับพื้นที่