วันที่  16 พฤษภาคม  2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อระยะที่ 1 ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร  และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม  ติดตามเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ในพื้นที่อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร