วันที่ 15-16 พฤษภาคม  2561 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่โคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง และ แปลงใหญ่ผู้เลี้ยงเนื้อโคเนื้อโคพัฒนา ตำบลพรานกระต่าย ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร