วันที่  17 พฤษภาคม  2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง และอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร