วันที่ 17 พฤษภาคม  2561 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก