วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร (สุกรขุน) ในพื้นที่อำเภอไพศาลี ท่าตะโก และพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 ฟาร์ม และวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ ท่ามะเฟือง และพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ฟาร์ม