วันที่ 18 พฤษภาคม  2561 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบืออำเภอพรหมพิราม ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก