วันที่  18 พฤษภาคม  2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองลาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1  และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริม การเลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร