วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  และคณะ นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และคณะ  ปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า และคณะ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า และฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการดูแลรักษาเครื่องรีดนม  และการจัดการอาหารแม่โคก่อนคลอดและหลังคลอด และให้บริการแก้ไขปัญหาถึงฟาร์มเกษตรกรในด้านระบบสืบพันธุ์ สุขภาพสัตว์ คุณภาพน้ำนมดิบ และด้านอาหารสัตว์ โดยมี นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และเข้าร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน