วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ตรวจประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร (สุกรขุน) ในพื้นที่ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน, ตำบลเมืองการุ้ง ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 ฟาร์ม