วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ส่วนยุทธสาสตร์และสานสนเทศการปศุสัตว์ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบองค์กรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 62 และติดตามการจัดทำของบประมาณโครงการงบประมาณ 63
1) โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี    
2)โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริม การเลี้ยงไก่แสมดำ
3) โครงการธนาคารพืชอาหารสัตว์และการปลูกหญ้าอาหารสัตว์
4) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการแปรรูป นวัตกรรมสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตาก พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง