วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และคณะ สุ่มตรวจหาการใช้สารเร่งเนิ้อแดงในฟาร์มสุกร โดยใช้ชุดตรวจ strip test ในฟาร์มของ นายประทิน นุชท่าโพธิ์ เลขที่ 160 หมู่ 5 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ตัวอย่าง ผลเป็นลบทั้งหมด 5 ตัวอย่าง และฟาร์มของ นางสาวจันทนา คงธนัทกาญจน์ เลขที่ 143  หมู่ 2 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 ตัวอย่าง ผลเป็นลบทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ในการนี้มีนายศักดิ์ชัย ม่วงศรี ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ และคณะร่วมการดำเนินงานสุ่มตรวจหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร ในครั้งนี้