วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดี GMP สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ ของศูนย์คัดไข่กำแพงเพชร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 120/3 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร นายกิตติ รักสิการ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้