วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ทั้ง 9 จังหวัด และ ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ และผู้แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จ.พิษณุโลก