วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุราษฎร์  สัทธิง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการตรวจปัสสาวะในฟาร์มสุกร ด้วยชุดทดสอบภาคสนสม strip test ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 ฟาร์ม  ได้แก่ฟาร์มพยับ และพัชรีฟาร์ม ซึ่งผลการทดสอบเป็นลบทั้งสองฟาร์ม และตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์และประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำฟาร์มกระบือของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานีเพื่อเตรียมเข้าสู่การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ต่อไป