วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ ,ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ ,ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ,ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานฯ ,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการตามงาน Function,Agenda และ Area based ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และด่านกักกันสัตว์พิจิตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร