203623

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก