วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรพล  ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่นและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบึงกอก ซึ่งเป็นตัวแทนในระดับเขต 6 เพื่อคัดเลือกในระดับกรมปศุสัตว์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นตัวอย่างแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่นๆ และเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการนี้ นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบางระกำ และนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วย โดยมีการนำเสนอผลงานเด่นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการลงพื้นที่เพื่อดูผลงานเด่นเชิงประจักษ์ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก