วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรพล  ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม web conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก