วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน ประชุมการตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก และประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นการสื่อสารความเข้าใจ กรอบความร่วมมือ ข้อตกลง ในการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด เกิดผลลัพธ์ สร้างอาชีพ และรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ,นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ,ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ได้ให้การต้อนรับคณะของท่านรัฐมนตรี และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่เป็นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์