วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนางสาวปารมี เอี่ยมเชย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้เป็นวิทยากรอบรมการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีด  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฎิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 10 คน