วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตรและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ช่วงบ่ายเข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และได้ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร