วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้มาปฏิบัติซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต ด่านกักกันสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 34 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 โครงการประกอบด้วยหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับ
▪ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างและวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย
▪การประเมินพื้นที่เสี่ยงการเกิดโรค
▪แผนปฏิบัติงานและสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย
▪การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (New e-movement)
▪แนวทางการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยของประเทศไทย
▪ระดมความคิดเห็นซักซ้อมแผนเตรียมรับมือโรคปากและเท้าเปื่อย