วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มเสนาะ จันทร์ดีและฟาร์มเสน่ห์ มิ้มโต ปรับฐานข้อมูลโคนม แนะนำการเตรียมฟาร์มและเตรียมเอกสารเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม พบว่าฟาร์มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แล้วรักษาโคป่วยฟาร์มกิตติ สีดา แนะนำการดูแลและการจัดการโคป่วยแล้วติดตามผลการรักษาต่อไป ให้บริการรักษาสุนัขป่วย จำนวน 2 ตัว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และดูแลแผลแก่เจ้าของสุนัข ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
รายงานโดย : ยุทธการ ยอดแก้ว หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า สำนักงานปศุสัตว์เขต 6