วันที่ 28 ธันวาคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างและกงไกรลาศ เข้าเยี่ยมฟาร์มมานพ เนียมเอี่ยม ฟาร์มวาสนา วัดสิงห์ ฟาร์มประมวล นาคดี อ.โพทะเล จ.พิจิตร และฟาร์มคำรณ ดวงปัญญาสว่าง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในโคนม ให้คำแนะนำรักษาโคป่วยพยาธิเม็ดเลือด เต้านมอักเสบมีแผล พร้อมดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดในโค จำนวน 20 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจพยาธิเม็ดเลือดสำหรับเฝ้าระวังป้องกันโคในฝูงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต6