วันที่ 13 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี ตรวจสอบน้ำนมแปรรูปบรรจุกล่องชนิดนม UHT ของผู้ประกอบการตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ บริษัทภัทรฟู๊ดส์ จำกัด
- เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและร่วมกับเจ้าหน้าที่รับน้ำนมดิบตรวจคัดกรองคุณภาพน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด
- ติดตามผลการเตรียมฟาร์มเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม จำนวน 2 ฟาร์ม พบว่าฟาร์มปรับปรุงฟาร์มและเตรียมเอกสารแล้วเสร็จ เตรียมพร้อมตรวจรับรองรองในวันที่ 15 มกราคม 2564
- เข้าเยี่ยมฟาร์มเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบด้านเกรดนมไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คำแนะนำการเปลี่ยนอุปกรณ์รีดนมที่เสื่อมสภาพและเน้นการล้างอุปกรณ์รีดนมให้สะอาด แล้วติดตามผลต่อไป
- รักษาสัตว์ป่วยและติดตามผลการรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 3 ตัว และให้คำแนะนำการใช้ยากำจัดพยาธิภายนอกแก่เจ้าของสัตว์ ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6