วันที่ 13 มกราคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรายฟาร์มและถังรวมศูนย์รับน้ำนมดิบศรีนคร และศูนย์รับน้ำนมดิบทุ่งเสลี่ยม และร่วมตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ณ โกดังเก็บสินค้า อ.ศรีสำโรง และสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์