1617195587998
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและด่านกักกันสัตว์พิษณุโลกเข้าตรวจรับรองการขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พัก
ซากสัตว์ประเภท (1) ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เพื่อการบริโภคภายในประเทศของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)​ สาขาพิษณุโลก 
       ผลการตรวจ ผ่านการประเมิน แบบมีเงื่อนไขโดยให้เพิ่มป้ายบ่งชี้ซากสัตว์ในห้องแช่แข็ง และปรับปรุงสภาพพื้นห้องแช่แข็งที่มีการชำรุด