1623137998843 

วันที่  8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ปศุสัตว์เขต 6  นายเทวัญ รัตนะ   พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 5/2564 โดยผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก