20210709 093646

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564  เวลา 9.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ  รัตนะ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ) ผ่านทางระบบApplication Zoom ณ ห้องประชุม (เหลืองหางขาว)สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก