1625822215766

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ติดตามงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
       1. นายอภิวัฒน์ พุฒจีบ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
       2. นายธนัท อินดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
       3. ส.ต. กอบสุข สิงห์แรง อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 
       4. นางสาวปริณดา โอจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6