1626260332080
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ปศุสัตว์เขต 6 ร่วม ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  ดำเนินการตรวจรับรองการขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พัก
ซากสัตว์ประเภท (1) ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เพื่อการบริโภคภายในประเทศของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)​ สาขาสุโขทัย
#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6