1626432566893

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เจ้่าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามสถานะแม่โคเนื้อ สถานะลูกเกิด และชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการชำระหนี้เงินกู้ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่  1 ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งใหญ่ และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนำ้อ่าง จำกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6