1626686609347

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมแนวทางการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดตาก และติดตามการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมบางแก้ว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 การค้นหาโรคเชิงรุกในระดับหมู่บ้าน การควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรค การประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้ สร้างสื่อออนไลน์ให้เข้าถึงง่าย และเน้นย้ำให้คณะทำงานฯ ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 รวมถึงติดตามปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานควบคุมโรค รับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น การช่วยเหลือเกษตรกรแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และต่างหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกินอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6