1

  วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์, อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์, อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  โดยการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่น ระดับสำนักงานปศสุัตว์เขต 6  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

     ทั้งนี้ กิจรรมการการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นการ  เผยแพร่ผลงานเด่น และเป็นแบบอย่างในอาชีพปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6