1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต เข้าร่วมประชุมชี้แจงเปิดตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ ( ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก