1637657823612

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อพิจารณาผลงานวิชาการ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ เรื่อง และพิจารณาแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept Paper) จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ เรื่อง สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ จำนวน ๑ เรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ เรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เรื่อง