1637737745775

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.30 น. น.สพ.ชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ให้แก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภท สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคนม และผึ้ง รวมจำนวน 17 ฟาร์ม ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ผ่านระบบ Zoom โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและผู้ประกอบการเข้าร่วมการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีมาตรฐานที่ดี และมีการดำเนินการถูกต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดไว้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6