1642061111598

วันที่ 13 มกราคม 2565 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมพิจารณาการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ต่อคณะอนุกรรการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  การคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต  6