S 3981343 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนใน จำนวน 32 ราย ในพื้นที่หมู่ 1, 2, 4, 9 และ 10 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประเมินความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6