S 4554858

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์โคนมหล่มสักและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ฟาร์ม ได้แก่ 
1.ฟาร์มวิสุทธิ์ จันทร์สอน
2.ฟาร์มโสมนัส ปล้องแก้ว
โดยดำเนินการ ดังนี้
        เข้าฟาร์มร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์โคนมหล่มสักและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ (ค่าโซมาติกเซล์สูงเกิน 500,000) ติดต่อกันหลายเดือน จึงได้ให้คำแนะนำเรื่องโรคเต้านมอักเสบ การตรวจสอบโรคเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT ให้ความรู้เรื่องการทำงานอุปกรณ์เครื่องรีดนมที่ทำให้มีผลต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบ และตรวจวัดระดับแรงดันสูญญากาศและประสิทธิภาพการทำงานของระบบรีดนมด้วยเครื่อง minitest และแก้ไขปัญหาฟาร์มที่มีผล MB สูง ให้คำแนะนำกับเกษตกรในส่วนของวิธีการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์รีดนม เน้นย้ำจุดที่เกิดการสะสมของคราบนมและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้ำนมโดยตรง เช่น ถ้วยรองนม ฐานหัวใจ ยางไลน์เนอร์ ควรมีการทำสะอาดให้เหมาะสมและตรวจสอบอยู่เป็นประจำ แนะนำการล้างท่อลมด้วยโซดาไฟ เพื่อทำความสะอาดท่อลม เมื่อนมล้นถังถูกดูดเข้าไปในท่อลม หรือควรล้างทำความสะอาดเป็นประจำทุกเดือน การทำความสะอาดตัวควบคุมจังหวะเครื่องรีด ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมของคราบนม และสิ่งสกปรกซึ่งการแก้ไขปัญหาโซมาติกเซลล์และเกรดนม ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเกษตรกรเป็นอย่างดี และทางหน่วยฯ จะได้เข้าติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจำนวน 1 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6