20956

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 09.00 น. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม และในปี 2565 จะดำเนินการพัฒนาระบบให้มีธรรมาภิบาลข้อมูล บัญชีข้อมูล และการบริการข้อมูลโดยนำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดพิษณุโลกhttps://phitsanulok.gdcatalog.go.th/เข้ามาใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6