S 4120584

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่การระบาด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ณ ห้องประชุม อบต.พุทธบาท ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายอำเภอชนแดน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ผู้แทนสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ผู้แทนจากสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง ท้องถิ่นอำเภอชนแดน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรับทราบนโยบายของรัฐบาล แนวทางการจัดการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6