1

วันที่ 22 มิถุนายน 2565  นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับคณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดี สำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ บริษัท หมูกองแก้ว จำกัด  เพื่อติดตามผลการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับสถานประกอบการภายในประเทศ ณ โรงฆ่าสุกรบริษัท หมูกองแก้ว จำกัด จ. กำแพงเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6