S 4145222

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อออกใบอนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

     1. หมอหนูสัตวแพทย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการตรวจพบว่า อนุญาตโดยมีเงื่อนไขจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยให้ปรับปรุง คือแบ่งสัดส่วนห้องตรวจรักษา กับห้องผ่าตัด จัดทำบักทึกประวัติการรักษาสัตว์ป่วย (OPD)ย้ายไฟฟ้าสำรองให้แสงสว่างทั่วถึงทั้งห้องตรวจรักษา และห้องผ่าตัดจัดหมวดหมู่ยา พร้อมเพิ่มป้ายบ่งชี้ยา แก้ไขป้ายสถานพยาบาลให้ถูกต้องตามระเบียบ เพิ่มอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในห้องตรวจรักษา เพิ่มเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในตู้เย็นจัดเก็บวัคซีน และเพิ่มยา/อุปกรณ์ฉุกเฉินกู้ชีพ
     2. คลินิกรักษาสัตว์ เจ เว็ท ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการตรวจพบว่า อนุญาตโดยมีเงื่อนไขจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยให้ปรับปรุง คือเพิ่มป้ายตรวจสอบค่ารักษาสัตว์ ป้ายห้องตรวจโรค/ห้องผ่าตัดและป้ายบ่งชี้อุปกรณ์ภายในห้องตรวจ เพิ่มถังขยะมีฝาปิดภายในห้องรักษาพร้อมติดป้ายบ่งชี้ เพิ่มไฟสำรองภายในห้องตรวจรักษา จัดหายาฉุกเฉินกู้ชีพ จัดหมวดหมู่ยาพร้อมเพิ่มป้ายบ่งชี้ยา จัดหาตู้แช่แข็งสำหรับแช่ซากสัตว์ และดำเนินการขออนุญาตขายอาหารสัตว์
     3. คลินิกเอ็ม เจ รักษ์สัตว์ ถนนราษฏร์อุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการตรวจพบว่าอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ได้
     ทั้งนี้ให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ขออนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6