1143744
 
“นิเทศงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร”
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เข้านิเทศงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีรองนายกอบต.ไตรตรึงษ์ และผู้รับผิดชอบงานเข้ารับฟังหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่ พบว่าอบต.ไตรตรึงษ์มีความพร้อมและสนใจที่จะยื่นของรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในปีงบประมาณ 2565
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6